601 324 141, tel. 32 238 23 90 :: ul. Nowy Świat 7 lok. 1 :: Gliwice :: ikona facebook prodentin Gliwice

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez:

 • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-dalej zwanym „RODO”,
 • ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta
 • ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
 • przepisami szczególnymi do ustaw i rozporządzeń.

PODSTAWOWE ZASADY

Administratorem danych osobowych jest Janina Walczyńska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą
PRODENTIN JANINA WALCZYŃSKA, ul. Nowy Świat, nr 7, lok. 1, 44-100 Gliwice, NIP 6311328668, REGON 273521664.

Kontaktując się Administratorem poprzez pocztę e-mail, formularz kontaktowy udostępniony na stronie, Użytkownik w tym Pacjent przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe.

Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby dane użytkowników w tym pacjentów były bezpieczne.

Korzystanie z tej strony internetowej jest dobrowolne a Użytkownik w tym Pacjent nie jest zobowiązany do przekazywania swoich danych Administratorowi. Nie przekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, np. skontaktowania się ze Administratorem.

DANE OSOBOWE

 1. Administrator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni sposób ochrony danych oraz ich bezpieczeństwa. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 2. Z żądaniem można zwrócić się do administratora pod adresem e-mail: gabinetprodentin@gmail.com o udostępnienie informacji o tym, jakie dane użytkownika są w posiadaniu Administratora oraz w jakich celach są przetwarzane.

PRZETWARZANIE DANYCH – CELE I PODSTAWY PRAWNE

 1. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w tym Pacjentów oraz innych osób, których dane osobowe przetwarza Administrator Danych Osobowych, może dotyczyć: nazwy, imienia i nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, adresu IP komputera, numeru konta bankowego, numer IP, numeru NIP, nazwy i adresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz innych danych podanych przez daną osobę.
 2. w celach związanych z udzielaniem przez Gabinet świadczeń zdrowotnych i usług medycznych na rzecz Pacjenta, prowadzeniem dokumentacji medycznej Pacjenta, wykonywaniem ciążących na Gabinecie obowiązków prawnych:
 1. w celach związanych z udzielaniem przez Gabinet świadczeń zdrowotnych i usług medycznych na rzecz Pacjenta, prowadzeniem dokumentacji medycznej Pacjenta, wykonywaniem ciążących na Gabinecie obowiązków prawnych
 2. kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail – użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, aby nawiązać kontakt. Dane są przetwarzane w celu kontaktu – podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. a, RODO (zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu). Dane będą przetwarzane po zakończeniu kontaktu w usprawiedliwionym celu archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f , RODO).
 3. tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO – obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c, RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f, RODO, czyli administratora tej strony prawnie uzasadnionego interesu.
 4. analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej – dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO (prawnie uzasadniony interesu administratora).
 5. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów – prawnie uzasadniony interes administratora,
 6. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji usługi, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez administratora przetwarzane w celach archiwalnych statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji pacjenta powracającego.
 7. Podanie danych (tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP) jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu celem umówienia wizyty w gabinecie stomatologicznym, kontaktem z klientem. Celem przetwarzania danych są: wykonanie umowy o usługi objęte działalnością gabinetu stomatologicznego, wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienie faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania usługi, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez administratora przetwarzane w celach archiwalnych statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego. W przypadku danych o zamówieniach niektóre z praw nie będą przysługiwać np. nie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach.
 8. realizacja reklamacji, odstąpienia od umowy – w przypadku złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy należy przekazać dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są celem realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy, a następnie w celach archiwalnych co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora . Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy. W przypadku danych przekazanych w procesie złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy niektóre z praw nie będą przysługiwać zawsze i w każdych warunkach.
 9. Podawane przez Pacjenta dane osobowe i gromadzone w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe celem prawidłowego świadczenia usług przez gabinet i i jest niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych.

PRAWA UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCE Z RODO

RODO przyznaje następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny,
 2. prawo dostępu do danych,
 3. prawo do sprostowania danych osobowych,
 4. prawo do usunięcia danych osobowych,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 7. prawo do przenoszenia danych,
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

Zgodnie z przepisami prawa nie każde z tych uprawnień będzie przysługiwać zawsze i w każdych warunkach.

PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE OSOBOWE

 1. Administrator starannie dobiera podmioty, z którymi współpracuje lub z których usług korzysta i zawsze kieruje się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.
 2. na terenie Unii Europejskiej:
  ◦ podmiotom zewnętrznym, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzanych danych osobowych, wyłącznie w zakresie i formie niezbędnymi do prawidłowej realizacji usług świadczeń medycznych na rzecz Pacjenta, w szczególności podmiotom takim jak:
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych
 • innym podmiotom przetwarzającym je w ramach usług uzupełniających leczenie podstawowe w tej placówce (pracownie protetyczne)
  ◦ pl – serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
  ◦ podmioty, które przy świadczeniu usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do danych osobowych Użytkownika np. pomoc techniczna IT, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, operator pocztowy,
 1. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.


Stomatolog Gliwice:

projektowanie stron www