601 324 141, tel. 32 238 23 90 :: ul. Nowy Świat 7 lok. 1 :: Gliwice :: ikona facebook prodentin Gliwice

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW DOTYCZĄCA GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

NZOZ Prodentin Janina Walczyńska

Gliwice, ul. Nowy Świat 7/1

Informuje, że:

 1. Dane osobowe Pacjenta będą gromadzone i przetwarzane zgodnie z:
  • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-dlej zwanym „RODO”,
  • ustawą z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
  • ustawą z 6 listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta
  • ustawą z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
  • przepisami szczególnymi do ustaw i rozporządzeń.
 2. Dane osobowe Pacjenta gromadzone i przetwarzane będą w celach związanych z udzielaniem przez Gabinet świadczeń zdrowotnych i usług medycznych na rzecz Pacjenta, prowadzeniem dokumentacji medycznej Pacjenta, wykonywaniem ciążących na Gabinecie obowiązków prawnych.
 3. Dane osobowe, w zakresie określonym w pkt 2, przekazywane będą przez Pacjenta osobiście luz przez jego przedstawiciela ustawowego.
 4. Informacje dotyczące planowanych wizyt, jak również informacje o działalności Gabinetu mogą być udzielane za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej.
 5. Podanie przez Pacjenta danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe. Podanie tych danych jest wymogiem określonym przepisami szczególnymi i jest niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych.
 6. Jeżeli gromadzenie i przetwarzanie danych jest dokonywane celem zapewnienia Pacjentowi opieki medycznej, nie jest konieczne odbieranie od Pacjenta dodatkowej zgody z tego powodu.
 7. Pacjent posiada prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej.
 8. Dane Pacjenta mogą być udostępniane z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa, osobom upoważnionym przed administratora danych osobowych, podmiotom zewnętrznym, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wyłącznie w zakresie i formie niezbędnymi do prawidłowej realizacji usług świadczeń medycznych na rzecz Pacjenta, w szczególności:
  • Narodowemu Funduszowi Zdrowia
  • innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych
  • innym podmiotom przetwarzającym je w ramach usług uzupełniających leczenie podstawowe w tej placówce (pracownie protetyczne)
 9. Dane Pacjenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. Nie będą także przekazywane do organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe Pacjenta będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z 6 listopada 2008r. o Prawach Pacjenta oraz przepisach ustaw szczególnych.


Stomatolog Gliwice:

projektowanie stron www